Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklep Internetowy OTTO CHEMIE działający pod adresem https://otto-kleje.pl, jest Oppold Polska Małgorzata Piechota, mieszcząca się w Opolu 45-005, ul. Budowlanych 6,  NIP 7531658575, REGON: 161551235,  zwaną w niniejszym regulaminie Sprzedającym
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://otto-kleje.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć Produkt
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  5. Moje konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość zarządzania danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianach statusu Zamówienia, oraz kontrolowania i zarządzania stanem złożonego Zamówienia.
  6. Login – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
  8. Przedmiot Transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna, gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  9. Czas realizacji zamówienia – czas, potrzebny do  skompletowania zamówienie i przekazania go do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://otto-kleje.pl, wybrać zakładkę „Moje konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące wymagane dane.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Sprzedający prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki
 2. Składanie Zamówień poprzez Stronę Sklepu Internetowego jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy, Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.
 3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: zamawiany towar i ilość produktu. Przy składaniu zamówienia na taśmy proszę sprawdzić ilość metrów w rolce według zamieszczonej tabeli . Zamawiamy całą rolkę, nie 1m.
  – adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  – sposób dostawy;
  – sposób płatności.
 4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Potwierdź zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Na adres email wskazany podczas rejestracji Sprzedający wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich, jak faktura VAT z załącznikami, faktura VAT korygująca z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012 roku, poz. 1528).

§ 4. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  1. przelewem elektronicznym, za pomocą PayU
  2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy
   Alior Bank PLN 42 2490 0005 0000 4500 5771 5010
  3. odbiór osobisty w sklepie
 2. Klient jest obciążany kosztami wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od wartości zamówienia. Zryczałtowany koszt wysyłki wynosi od 13,99 zł brutto, jeśli zamówienie przekroczy 1000 zł netto dostawa jest GRATIS.
 3. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z  Sprzedawcą mailowo, na adres: oppold@oppold.pl w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Realizacja  zamówionego towaru zostaje dokonana w ciągu 3-10 dni roboczych od złożenia zamówienia pod warunkiem podania przez Klienta prawdziwych i kompletnych danych osobowych i kontaktowych.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 6. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Oppold Polska Małgorzata Piechota, Opole 45-005, ul. Budowlanych 6,
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć stosowne oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient odsyła zwracany Towar na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto. Zwrot zapłaty obejmuje cenę brutto Towaru.

§ 8. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 roku nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia Regulaminu zastąpić nowymi, niewadliwymi prawnie postanowieniami.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu obowiązującej od momentu wyraźnego jej wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
 5. Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.